KAM-beleid

De directie van Nellen Schoonmaakdiensten BV ziet het als haar plicht alle activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstellingen geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten.

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en inkopen van kwalitatief betrouwbare derden (leveranciers, ZZP’ers en onderaannemers) & producten moeten ervoor zorgdragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd wordt. Enerzijds zal de directie zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu proces.

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie (zoals vastgelegd in het organogram, functieomschrijvingen en taakvervangingsmatrix in het KAM-handboek), wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de KAM-regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-functionaris aangesteld.

Kernwaarden van ons bedrijf:
– kennis en kunde;
– flexibel;
– alles in eigen huis.

De directie zorgt ervoor dat minimaal voldaan wordt aan de wet- en regelgeving welke in Nederland van toepassing is. De directie toetst het kwaliteit-, arbo-, milieubeleid jaarlijks tijdens de directiebeoordeling. Door middel van klanttevredenheidsmetingen probeert het bedrijf tevens de opdrachtgevers- en klanttevredenheid continu te vergroten. Voor het bovenstaande is een managementsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen:
– NEN-EN-ISO 9001 (Kwaliteit);
– VCA* (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

Opgesteld namens de directie,
Nuland, 6 april 2022

Dhr. Angel Nellen- Algemeen directeur
Dhr. Eward de Kiewit – Operationeel directeur